logo
Váš server pro úklid, uklízení a čištění
Úvod Nápověda & Info Všeobecné podmínky

Nápověda a informace - Všeobecné podmínky

I. Inzerce, inzeráty na serveru Uklidovky.cz

 1. Co je inzerát na serveru Uklidovky.cz
  1. Za inzerát považujeme jeden záznam či položku databáze serveru Uklidovky.cz, který se zobrazuje dle svých parametrů ve zvolené sekci jedné z kategorií uvedených v bodech B,C a D (tohoto článku).
  2. Nabídky
  3. Burza práce
  4. Poptávky
 2. Vkládání inzerátů
  1. Zadání dat a informací je dobrovolné a jejich odesláním inzerent souhlasí s jejich uveřejněním.
  2. Vložením dat a informací nevzniká nárok na uveřejnění.
  3. Vložení inzerátu je možné provést prostřednictvím webového formuláře.
  4. Vložení inzerátu je možné provést odesláním žádosti o uveřejnění spolu se zněním inzerátu odpovídajícím parametrům vkládání na stránce pro vložení inzerátu, případně dokumentů se specifikacemi k přiložení na email inzerce@uklidovky.cz.
  5. Ceník a poplatky za inzerci se řídí platným ceníkem.
  6. Vložením nebo odesláním informací uděluje inzerent souhlas provozovateli a serveru Uklidovky.cz se zpracováním těchto údajů, se kterými je nakládáno dle §5 článku 3. těchto všeobecných podmínek.
 3. Uveřejňování inzerátů a jejich distribuce subjektům
  1. Server uklidovky.cz si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerát nebo ihned zablokovat zobrazování tohoto a to bez nutnosti udání důvodu a bez povinnosti informovat inzerujícího.
  2. Pro uveřejnění popř. rozeslání inzerátu je nezbytné schválení administrátory.
  3. Inzerát bude uveřejněn dle sekce a okresu vložení.
  4. Inzerát bude rozeslán dle sekce a okresu vložení zaregistrovaným platícím subjektů, které působí v inzerujícím zvolené sekci a okresu.
  5. Výjímkou bodu C a D (t.č.) jsou inzeráty, u kterých si inzerent může parametry vybrat, v těchto případech se postupuje dle těchto parametrů.
  6. Doba uveřejnění resp. doba zobrazování inzerátu na stránkách je stanovena na 1 kalendářní měsíc. Výjímkou jsou inzeráty typu "dlouhodobé".
  7. K uveřejnění je nezbytný souhlas s podmínkami serveru.
 4. Předčasné stažení z uveřejnění a stažení dlouhodobého inzerátu
  1. Je možné provést zasláním požadavku na email inzerce@uklidovky.cz. Na tento požadavek bude brán zřetel pouze bude-li požadavek obdržen ze stejné emailové adresy, která byla zadána při vložení inzerátu. Nebo bude-li ověřeno, že požadavek na stažení pochází od cílového subjektu inzerátu.
 5. Pořadí zobrazování a vypisování inzerátů
  1. Inzeráty se vypisují v pořadí podle data a času odeslání ke zpracování od nejaktuálnějších po nejstarší.
  2. Zobrazují se pouze aktuální a veřejné inzeráty.

II. Záznamy podnikajících subjektů

 1. Co je subjekt na serveru Uklidovky.cz
  1. Za subjekt považujeme jeden záznam či položku databáze serveru Uklidovky.cz, který se zobrazuje dle svých parametrů ve zvolené sekci jedné z kategorií uvedených v bodech B,C,D,E a F (t.č.).
  2. Úklidové služby
  3. Domácí úklid
  4. Dodavatelé
  5. Jiné služby, s výjímkou sekcí: "Sběrné dvory", "Likvidace autovraků"
  6. Sezónní úklidy
 2. Vkládání / registrace subjektů
  1. Registrace na serveru Uklidovky.cz se řídí podmínkami uvedenými na stránce registrace.
  2. Cena registrace a další poplatky se řídí cenami a podmínkami uvedenými na stránce ceník.
  3. Pro registraci subjektu je nezbytný souhlas s podmínkami serveru Uklidovky.cz
  4. Provedením registrace resp. zadáním dat a informací nevzniká nárok na prezentaci resp. uveřejnění.
  5. Server Uklidovky.cz si vyhrazuje právo zamítnout registraci subjektu bez udání důvodu.
 3. Pořadí zobrazování / vypisování záznamů na stránkách
  1. skupina 1 - zobrazuje platící zaregistrované subjekty
   skupina 2 - zobrazuje zaregistrované subjekty
   skupina 3 - zobrazuje nezaregistrované subjekty
  2. Pořadí vypisování v těchto skupinách je náhodné.
 4. Prezentované informace o subjektech
  1. Server Uklidovky.cz negarantuje aktuálnost ani správnost údajů a nenese odpovědnost za případné škody s tímto spojené.
  2. Na serveru Uklidovky.cz probíhají změny zobrazovaných údajů a informací průběžně, nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů ode dne obdržení požadavku.
  3. V případě, že bude administrátory provedena změna u zaregistrovaného subjektu bez předchozího požadavku subjektu u něhož je změna prováděna, bude o tomto daný subjekt informován prostřednictvím registrované emailové adresy.
 5. Odesílání emailů
  1. Uklidovky.cz rozesílá inzeráty vložené uživateli zaregistrovaným subjektům v databázi na kontaktní emaily, na základě jejich souhlasu uděleného při registraci. Součástí těchto zpráv mohou být stručná reklamní sdělení. Samotné reklamy jako obsah zpráv nejsou rozesílány.
 6. Zablokování
  1. Server Uklidovky.cz zablokuje nebo odstraní odkaz, na internetovou prezentaci subjektu, na stránkách uklidovky.cz po zjištění nesprávné funkčnosti cílové stránky nebo v případě, že cílová stránka obsahuje nebo odkazuje na materiály nebo informace odporující platné legislativě. Toto může být provedeno i bez vyrozumnění cílové strany.
  2. Server Uklidovky.cz může zablokovat i trvale odstranit subjekt ze seznamu zobrazovaných subjektů při opakovaném porušování bodu A (t.č.). Toto může být provedeno i bez vyrozumnění cílové strany.
  3. Zablokováním dle bodu A (t.č.) ani odstraněním dle bodu B (t.č.) nevzniká zablokovanému popř. odstraněnému subjektu nárok na zpětné plnění.
  4. Proti postupům uvedených v bodě A a B (t.č.) je možné zaslat rozpor, informaci o nápravě stavu nebo žádost o znovu zařazení hlavnímu administrátorovi na email uklidovky@uklidovky.cz ke znovu posouzení věci. Toto nemá odkladný účinek pro body A a B (t.č,) ani se tímto neruší bod C (t.č.).
 7. Odstranění subjektu
  1. Je možné provést zasláním požadavku na email registrace@uklidovky.cz, na tento požadavek bude brán zřetel pouze bude-li ověřeno, že požadavek na stažení subjektu pochází od subjektu u něhož je stažení prezentace požadováno.

III. Ostatní

 1. Výměna odkazů
  1. Výměny odkazů se řídí podmínkami uvedenými na stránce nápovědy a informací resp. na stránce výměna odkazů.
 2. Reklama na Uklidovky.cz
  1. Reklamní bannery a další jsou posuzovány individuálně, nabídky zasílejte na info@uklidovky.cz

IV. Změny

 1. Změny všeobecných podmínek
  1. Server Uklidovky.cz si vyhrazuje právo "Všeobecné podmínky" a jejich nedílné součástí kdykoliv změnit.
  2. Změny "Všeobecných podmínek" a jejich nedílných součástí jsou prováděny uveřejněním nového znění v dané sekci. Uveřejněním nabývají platnost. O změně může být vypsána informace v sekci aktuálně.
  3. Změny "Všeobecných podmínek" a jejich nedílných součástí se vzatuhjí na všechny subjekty bez ohledu na dobu zaregistrování resp. inzerování. Výjímkou jsou ceny a poplatky (viz §4 č.2)
 2. Změny cen a poplatků
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny a poplatky kdykoliv změnit. Při změně nenáleží žádné straně dorovnání do výše nové ceny ani jiné zpětné plnění.
  2. Změny cen a poplatků jsou prováděny uveřejněním nového znění v sekci ceník. Uveřejněním nabývají platnost. O změně může být vypsána informace v sekci aktuálně.

V. Další ujednání

 1. Blokování IP adres
  1. Server Uklidovky.cz si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zablokovat jakoukoliv IP adresu k přístupu na stránky.
  2. Blokovány jsou IP adresy tzv. spamovacích robotů a jiných serverů, které prováděli činnosti, u kterých se lze domnívat, že jsou škodlivé správnému chodu stránek.
 2. Odpovědnost
  1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu stránek, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele nebo vyplývající z problémů, které způsobil některý ze zákazníků provozovatele nebo jejichž příčinou je vyšší moc.
  2. Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby.
  3. V případě ukončení provozu serveru Uklidovky.cz, který bude zapřičiněn chybou provozovatele nebo jeho rozhodnutím o ukončení provozu stránek, náleži zákazníkům plnění ze strany provozovatele v poměrné výši vynaložených prostředků za období od ukončení služby do konce fakturovaného období.
 3. Ochrana údajů
  1. Provozovatel prohlašuje, že nesdělí ani nepředá důvěrné informace, jemu poskytnuté ve smyslu provozu serveru Uklidovky.cz a v rámci fakturace, třetím osobám nebo subjektům, které k tomuto nejsou ze zákona oprávněni.
  2. Provozovatel neuchovává na internetovém serveru informace typu osobní údaje, fakturační údaje ani další údaje, které objektivně shledá citlivými nebo informace, které jsou takto stanoveny platnými zákony ČR a EU.
  3. Provozovatel neposkytuje získaná data (například ověřovací emailové adresy inzerentů) třetím subjektům, tato data slouží výhradně k provozu serveru Uklidovky.cz.
  4. Provozovatel i administrátoři se zavazují chránit všechna data a údaje, nashromážděná za dobu fungování serveru Uklidovky.cz, dle svých nejlepších znalostí a schopností proti zneužití a proti jejich možnému získání třetími osobami.
 4. Provázanost
  1. Nedílnou součástí "Všeobecných podmínek" jsou podmínky registrace uvedené na stránce registrace. V případě rozporu jsou "Podmínky registrace" podřízené "Všeobecným podmínkám"
  2. Nedílnou součástí "Všeobecných podmínek" jsou podmínky výměny odkazů uvedené na stránce výměny odkazů. V případě rozporu jsou "Podmínky výměny odkazů" podřízené "Všeobecným podmínkám"


TOPlist